FASHIONLASH

natalia
szyda

JÓZEFÓW MAZOWIECKIE

Regulamin zakupu szkoleń on-line

 

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży usług w postaci szkoleń on-line, kierowanych do osób zajmujących się branżą kosmetyczną – zwanych dalej kursantami.
Sprzedawcą i organizatorem jest Brush Me lash&brow Natalia Szyda z siedzibą na ul. Piłsudskiego 20a/7, 05-410 Józefów, posiadającym NIP: 5322086895 i REGON: 385094178.
2. Oferty szkoleń, o których mowa w ust. 1, są dostępne na stronie internetowej pod adresem https://www.nataliaszyda-szkolenia.pl/kursy/, będącej własnością sprzedawcy.
3. Sprzedaż szkoleń następuje przez Internet, poprzez zawarcie umów na odległość.

§2
Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin strony internetowej.
Strona internetowa – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Kursantowi na zawieranie
Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny pod adresem https://www.nataliaszyda-szkolenia.pl/kursy.
Sprzedawca, Organizator – firma Brush Me lash&brow Natalia Szyda z siedzibą na ul. Piłsudskiego 20a/7, 05-410 Józefów, posiadającym NIP: 5322086895 i REGON: 385094178.
Umowa sprzedaży – umowa zawarta na stronie internetowej na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kursantem, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kursanta.
Kursant – każda osoba korzystająca z usług szkoleniowych, nabywanych za pośrednictwem strony internetowej.

§3
Kontakt ze sprzedawcą

Adres e-mail: szkolenia.nataliaszyda@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 20a/7, 05-410 Józefów

§4
Składanie zamówień i lista uczestników

Warunkiem dokonania przez Kursanta zakupu szkolenia poprzez stronę internetową https://www.nataliaszyda-szkolenia.pl/kursy jest wypełnienie odpowiedniego formularza i dokonanie zapłaty za pośrednictwem systemu płatności PayU w terminie 48 godzin po złożeniu zamówienia.
1. Potwierdzenie przez sprzedawcę przyjęcia złożonego zamówienia skutkuje zawarciem umowy, w rozumieniu prawa cywilnego.
2. Kursant może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, poprzez wypełnienie formularza wybranego szkolenia. Płatność za wybrane szkolenie możliwa jest jedynie wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności PayU, chyba że Sprzedawca zgodzi się na płatność na podstawie faktury pro-formy w odpowiedzi na mailową prośbę Kursanta.
3. Zakup szkolenia będzie dokonany po uiszczeniu zapłaty za to szkolenie.
4. Strona https://www.nataliaszyda-szkolenia.pl umożliwia na zakup więcej niż jednego rodzaju szkolenia dla jednego uczestnika podczas jednej płatności.
5. Wymiana korespondencji między Kursantem i sprzedawcą/organizatorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Wyklucza się możliwość zakupu Usługi anonimowo, bądź pod pseudonimem.
7. Rejestrując konto Klienta w Serwisie Kursant będący konsumentem oświadcza, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, żąda rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w związku z czym przyjmuje do wiadomości fakt, iż w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane do czasu odstąpienia usługi.

§5
Ceny szkoleń i płatność

1. Po utworzeniu konta Klienta w Serwisie, Klient wybiera i opłaca dostęp do Usługi zgodnie z obowiązującymi w Serwisie Cenami.
2. Dostęp do Usługi może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu w Serwisie, bądź nieograniczony czasowo. Sprzedawca może przewidzieć darmowy okres próbny.
3. Kursant po udanej płatności za szkolenie otrzyma automatycznie wygenerowaną wiadomość z potwierdzeniem płatności na adres mailowy podany w formularzu zakupu.
4. Na ten sam adres mailowy Kursant otrzyma również automatycznie wygenerowaną fakturę za zakupione szkolenie lub szkolenia.
5. Płatność może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności PayU.
6. Ceny zamieszczone w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§6
Realizacja zamówień

1. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności za pośrednictwem serwisu PayU kursant otrzyma automatyczną odpowiedź e-mail z serwisu https://www.nataliaszyda-szkolenia.pl stanowiącą potwierdzenie przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży.
2. Dostęp do szkolenia on-line mogą mieć wyłącznie osoby, które wniosły płatność lub które zostały zgłoszone przez podmiot wnoszący opłatę za udział w szkoleniu.

§7
Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe przekazywane Kursantowi w ramach szkolenia stanowią treści chronione prawem własności intelektualnej.
Kopiowanie na użytek inny niż ten związany z realizacją szkolenia lub publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Sprzedawcy są zabronione, chyba że wynika to z odrębnych umów czy z odrębnych przepisów prawa.

§8
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

1. Kursantom, którzy ukończyli w pełni szkolenie, na wystawiany jest automatycznie certyfikat..
2. Szczegółowe warunki ukończenia danego szkolenia/kursu są dostępne na stronie konkretnego szkolenia, dostępnego pod adresem https://www.nataliaszyda-szkolenia.pl

§9
Zmiany terminu szkolenia/kursu

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia szkolenia/kursu w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczebność grupy (ustalana indywidualnie dla każdego szkolenia/kursu) lub z innych ważnych powodów.
2. Informacje o zmianach przekazywane są w formie telefonicznej lub elektronicznej najpóźniej na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia/kursu.

§10
Ochrona własności intelektualnej

1. Wszelkie produkty oferowane lub udostępniane za pośrednictwem strony internetowej https://www.nataliaszyda-szkolenia.pl stanowią przedmiot ochrony zgodnie z prawem autorskim.
2. Kursant zobowiązany jest do nieprzekazywania odsłuchiwanych lub nabytych przez niego za pośrednictwem szkolenia materiałów osobom trzecim, a także dbania o to, aby osoby te nie miały dostępu do odsłuchiwanych lub nabytych przez niego produktów w sposób
umożliwiający ich powielanie, odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie albo wykorzystanie w inny sposób niezgodny z zakresem praw udzielonych Kursantowi.
3. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji o naruszeniach, o których mowa §10 punkt 2, Sprzedawca wezwie Kursanta do usunięcia skutków naruszeń na koszt Kursanta. W przypadku niedostosowania się Kursanta do wezwania Sprzedawcy w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Kursanta wezwania, Sprzedawca może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia praw do produktu.
4. Z wyjątkiem wskazanych materiałów przez Sprzedającego, Kursantowi nie przysługuje prawo pobrania – zwielokrotnienia trwałego materiałów i oprogramowania znajdującego się w Serwisie, ani w pełnej postaci ani w częściach.

§11
Reklamacje

1. Kursant może kierować reklamacje drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w §3 Regulaminu.
2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Sprzedawca poinformuje Kursanta wysyłając wiadomość na adres e-mail Kursanta podany podczas Rejestracji lub w toku składania reklamacji. Jeśli Usługodawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

§12
Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy

1. Kursant ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
2. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia Kursanta, złożonego w formie zasadniczo zbieżnej z wzorem, stanowiącym załącznik do Regulaminu, doręczonego Sprzedawcy na adres e mail lub pocztowy wskazany w §2 Regulaminu.
3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kursantowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail wskazany przez Kursanta podczas rejestracji w Serwisie.
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia/kursu (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Sprzedawcy) Kursantowi przysługuje zwrot wpłaty w całości jedynie wtedy, jeśli Kursant nie może uczestniczyć w szkoleniu w innym terminie. Zwrot zostanie wykonany w terminie 14 dni.
5. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o rezygnacji ze
szkolenia/kursu na mniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu/szkolenia Kursantowi, nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu uiszczonej wpłaty. W porozumieniu ze Sprzedawcą Kursant może dokonać zmiany terminu uczestnictwa w kursie lub szkoleniu.
6. W przypadku odwołania szkolenia/kursu z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy wpłata zostaje zwrócona w całości w terminie 14 dni.
7. Zapisy ust. 3 nie mają zastosowania do Kursantów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. W przypadku rezygnacji przez takiego Kursanta z udziału w Kursie lub szkoleniu na mniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszych zajęć Kursantowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonej opłaty pomniejszonej o kwotę faktycznie poniesionych przez Sprzedawcę kosztów organizacji szkolenia przypadającą na Kursanta.
8. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Kursanta będącego konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa
odstąpienia od umowy.
9. Za rozpoczęcie świadczenia usług przez Sprzedawcę uznaje się moment pierwszego korzystania z Serwisu po uiszczeniu opłaty.
10. Kupujący ma prawo w każdej chwili zakończyć korzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną.


§13
Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kursanta podczas korzystania ze strony https://www.nataliaszyda-szkolenia.pl jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kursanta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności.


§14
Postanowienia końcowe


1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej sprzedawcy – https://www.nataliaszyda-szkolenia.pl/
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Kursantów, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia/kursu.
3. Zamówienia przyjęte do realizacji podlegają regulaminowi w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
4. Regulamin został opublikowany na stronie internetowej https://www.nataliaszyda-szkolenia.pl w dniu 5. stycznia 2023 r.